(1)
บุญเจียม ส.; เจียรวาปี ส. .; เมธาธราธิป ช. . โปรแกรมประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 7. วารสารศอ.7 2023, 15, 1-13.