(1)
ดาแลหมัน พ.; เจ๊ะหามะ ม.; หลายปัญญา อ.; ประสมรักษ์ ป.; ดารุนิกร ก. การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อประเภทหน้ากากอนามัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบเบ็ดเสร็จ ในชุมชนบ้านโคกเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ. วารสารศอ.7 2023, 15, 14-27.