(1)
เพิ่มพูล ร. .; แสนไชยสุริยา ภ. . สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการสูงดีสมส่วน ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี. วารสารศอ.7 2024, 16, 61-76.