(1)
บัวจันทร์ อ.; คงเกษม พ. .; พลเทพ ณ. .; โชติชัย เ. . การศึกษาภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1. วารสารศอ.7 2023, 15, 92-106.