[1]
ถือวัน ร. และ สอนล้อม ก. 2024. รูปแบบการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ : การทบทวนอย่างเป็นระบบ. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น . 16, 1 (มี.ค. 2024), 139–159.