[1]
ชนะหาญ ป. 2024. ผลการพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง ของกรมอนามัยในเขตสุขภาพที่ 7. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น . 16, 1 (มี.ค. 2024), 31–42.