[1]
สงจันทร์ ศ., โฆษิตธนสาร ส. , พันธุชิน ช. , แก้วเกิด อ. และ มาประจักษ์ อ. 2024. ผลของโปรแกรมการดูแลหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงเบาหวานโดยใช้การมีส่วนร่วมของครอบครัว ต่อพฤติกรรมการควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย และผลน้ำตาลในเลือด. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น . 16, 1 (มี.ค. 2024), 94–107.