[1]
Anuphan, B., Srikoen, O. และ Sihapark, S. 2023. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลในชุมชนเพื่อการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมสูงอายุอย่างเพียงพอ เขตชุมชนเมือง จังหวัดขอนแก่น. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น . 15, 3 (ก.ย. 2023), 198–211.