[1]
Hasamoh, M., Sama, S. และ Do, M. 2023. รูปแบบการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร และพฤติกรรมการบริโภคต่อภาวะโภชนาการ ของผู้นำศาสนาเดือนรอมฏอนในจังหวัดปัตตานี. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น . 15, 3 (ก.ย. 2023), 94–109.