[1]
Chatchadchawal, W. และ สมชัย ก. 2023. ผลการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวประเภท HFrEF (HF with reduced EF) ในคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว โรงพยาบาลอำนาจเจริญ. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น . 15, 3 (ก.ย. 2023), 212–226.