[1]
วงศ์รักษา ช., รักษาภักดี ร. , กล่ำสุวรรณ์ บ. และ สังข์ทอง ส. 2023. พฤติกรรมสุขภาพและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ พื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 7. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น . 15, 3 (ก.ย. 2023), 77–93.