[1]
อันทะเกต ม. และ บุญสวัสดิ์กุลชัย พ. 2023. การปรับตัวในการปฏิบัติงานและการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพศูนย์อนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น . 15, 2 (พ.ค. 2023), 79–92.