[1]
บุญเจียม ส., เจียรวาปี ส. และ เมธาธราธิป ช. 2023. โปรแกรมประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 7 . วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น . 15, 2 (พ.ค. 2023), 1–13.