[1]
ดาแลหมัน พ., เจ๊ะหามะ ม., หลายปัญญา อ., ประสมรักษ์ ป. และ ดารุนิกร ก. 2023. การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อประเภทหน้ากากอนามัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบเบ็ดเสร็จ ในชุมชนบ้านโคกเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น . 15, 2 (พ.ค. 2023), 14–27.