[1]
Thanakanjanaphakdee, W. และ ดีรักษา ศ. 2023. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปาก ของผู้ใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เขตสุขภาพที่ 7. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น . 15, 2 (พ.ค. 2023), 52–63.