[1]
เพิ่มพูล ร. และ แสนไชยสุริยา ภ. 2024. สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการสูงดีสมส่วน ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น . 16, 1 (มี.ค. 2024), 61–76.