[1]
thitilertdecha, benjapun และ Seubnuch, J. 2023. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโลหิตจางในเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 5. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น . 15, 1 (ม.ค. 2023), 107–122.