[1]
บัวจันทร์ อ., คงเกษม พ. , พลเทพ ณ. และ โชติชัย เ. 2023. การศึกษาภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 . วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น . 15, 1 (ม.ค. 2023), 92–106.