[1]
สมชัย ก., ศรีทะวัน น., คำย้าว ว., ประสมรักษ์ ป., มุลจันดา ท. และ ตะลุตะกำ ข. 2023. ผลของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพ อสม. รอบรู้ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ชุมชนบ้านสว่างเหนือ ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น . 15, 1 (ม.ค. 2023), 13–27.