[1]
Tongthai, T., บุญเจียม ส. , ปุริโส ป., Intraratsame, J., Srimanon, N. และ Charleekrua, S. 2023. การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์เพื่อสร้างความรู้ในการประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติด้านสุขภาพ (4D) สำหรับผู้ดูแลเด็ก เขตสุขภาพที่ 7. วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น . 15, 1 (ม.ค. 2023), 51–63.