ติดต่อบรรณาธิการ
อาจารย์ ดร.มุกข์ดา ผดุงงาม
โทร: 08 2245 2800

ISSN: 2465-4736 (Print)

ISSN: XXXX-XXXX (Online)