เกี่ยวกับวารสาร

Focus and Scope (วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์)

วารสารฯ มีวัตถุประสงค์ ที่จะรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน

 

Peer Review Process (กระบวนการพิจารณาบทความ)

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

 

Types of articles (ประเภทของบทความ) 

บทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ (academic article)

 

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)

  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ

 

Publication Frequency (กำหนดออก)

วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี

  • ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
  • ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

 

Publisher (เจ้าของวารสาร)

  • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี