1.
รักษ์ปวงชน ว. ผลกระทบของกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ต่อวิชาชีพพยาบาล. J Nurs Healthc [Internet]. 2013 Feb. 12 [cited 2022 Nov. 29];29(1):5-11. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/5886