1.
ภัชราภรณ์ ไชยรัตน์ ภไ, ศรีแสนปาง ป, ลิมปะวัฒนะ ป. การประยุกต์ใช้รูปแบบการดูแลแนะนำในการสนับสนุนการจัดการ ด้วยตนเอง สำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังหลายโรค ในชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น Application of the Guided Care Model to Support Self Management of older Persons with Multimorbidity in a Community of. J Nurs Healthc [Internet]. 2016 Feb. 19 [cited 2022 Nov. 29];33(4):54-6. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/49005