1.
สมตัว จ, ชายเกลี้ยง ส. ความชุกของการปวดหลัง ในพยาบาลแม่และเด็กThe Prevalence of Back Pain among Maternal Child Health Nurses. J Nurs Healthc [Internet]. 2016 Jan. 17 [cited 2023 Feb. 5];33(3):62-9. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/45991