1.
สุวรรณรัตน์ พ, ทวีวรรณกิจ ท, แก้วแสนเมือง ส, ศรีสิม ก, พลที ศ, มาทอ ล, อมตฉายา ส. การใช้อุปกรณ์ช่วยเดินในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน. J Nurs Healthc [Internet]. 2014 Dec. 29 [cited 2023 Feb. 5];32(3):86-92. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/27570