รักษ์ปวงชน วันเพ็ญ. “ผลกระทบของกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ต่อวิชาชีพพยาบาล”. Journal of Nursing and Health Care 29, no. 1 (February 12, 2013): 5–11. Accessed November 29, 2022. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/5886.