สมตัว จันทร์ธรา, and ชายเกลี้ยง สุนิสา. “ความชุกของการปวดหลัง ในพยาบาลแม่และเด็กThe Prevalence of Back Pain Among Maternal Child Health Nurses”. Journal of Nursing and Health Care 33, no. 3 (January 17, 2016): 62–69. Accessed February 5, 2023. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/45991.