สุวรรณรัตน์ พัชรวรรณ, ทวีวรรณกิจ ทิวาพร, แก้วแสนเมือง สุภาพร, ศรีสิม กิติยวดี, พลที ศิริสุดา, มาทอ ลักขณา, and อมตฉายา สุกัลยา. “การใช้อุปกรณ์ช่วยเดินในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน”. Journal of Nursing and Health Care 32, no. 3 (December 29, 2014): 86–92. Accessed February 5, 2023. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/27570.