รักษ์ปวงชน ว. “ผลกระทบของกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ต่อวิชาชีพพยาบาล”. Journal of Nursing and Health Care, vol. 29, no. 1, Feb. 2013, pp. 5-11, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/5886.