ทองมี ศ., และ บุญวานิตย์ ท. “ประสิทธิผลของการ์ตูนแอนนิเมชันในแทปเล็ตต่อความวิตกกังวลและ ความร่วมมือในระหว่างนำสลบของผู้ป่วยเด็ก Effectiveness of Cartoon Animation via Tablet As a Distraction Technique on Anxiety and Co-Operation of Preschool Children During Induction of Anesthesia”. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, ปี 34, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2016, น. 29-36, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/57355.