ภัชราภรณ์ ไชยรัตน์ ภ. ไ., ศรีแสนปาง ป., and ลิมปะวัฒนะ ป. “การประยุกต์ใช้รูปแบบการดูแลแนะนำในการสนับสนุนการจัดการ ด้วยตนเอง สำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังหลายโรค ในชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น Application of the Guided Care Model to Support Self Management of Older Persons With Multimorbidity in a Community of”. Journal of Nursing and Health Care, vol. 33, no. 4, Feb. 2016, pp. 54-64, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/49005.