สมตัว จ., and ชายเกลี้ยง ส. “ความชุกของการปวดหลัง ในพยาบาลแม่และเด็กThe Prevalence of Back Pain Among Maternal Child Health Nurses”. Journal of Nursing and Health Care, vol. 33, no. 3, Jan. 2016, pp. 62-69, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/45991.