สุวรรณรัตน์ พ., ทวีวรรณกิจ ท., แก้วแสนเมือง ส., ศรีสิม ก., พลที ศ., มาทอ ล., and อมตฉายา ส. “การใช้อุปกรณ์ช่วยเดินในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน”. Journal of Nursing and Health Care, vol. 32, no. 3, Dec. 2014, pp. 86-92, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/27570.