แถวโนนงิ้ว เ., นิลวรางกูร เ., จันทร์ขวาง อ., บุญกาพิมพ์ จ., และ จันที ก. “การดำเนินงานเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย”. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, ปี 32, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2014, น. 97-106, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/21319.