ศิลารัตน์ ม., ศรีจักรโคตร ิ., และ ศิลารัตน์ ศ. “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับจำนวนวันนอนโรงพยาบาลหลังผ่าตัด ของผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ Factors Associated With Postoperative Length of Hospital Stay of Older Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft”. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, ปี 31, ฉบับที่ 3, มกราคม 2014, น. 134-43, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/16742.