ขำคม ไ., แสวงเจริญ ก., และ สิงหัษฐิต ม. “การทำจิตบำบัดประคับประคองแบบจิตพลวัตสำหรับผู้ป่วยจิตเภทที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (Psychodynamic Supportive Psychotherapy for Schizophrenia)”. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, ปี 27, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2012, น. 62-71, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/1507.