เจริญศรี พ., สารการ ว., และ ไชยรา บ. “การพัฒนารูปแบบการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรกในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ The Development of Nursing Model for Pregnant Women to Prevention of Early Postpartum Hemorrhage”. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, ปี 35, ฉบับที่ 3, ตุลาคาม 2017, น. 48-57, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/101720.