[1]
รักษ์ปวงชน ว., “ผลกระทบของกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ต่อวิชาชีพพยาบาล”, J Nurs Healthc, vol. 29, no. 1, pp. 5–11, Feb. 2013.