[1]
ทองมี ศ. และ บุญวานิตย์ ท., “ประสิทธิผลของการ์ตูนแอนนิเมชันในแทปเล็ตต่อความวิตกกังวลและ ความร่วมมือในระหว่างนำสลบของผู้ป่วยเด็ก Effectiveness of Cartoon Animation via Tablet as a Distraction Technique on Anxiety and Co-operation of Preschool Children during Induction of Anesthesia”, J Nurs Healthc, ปี 34, ฉบับที่ 1, น. 29–36, พ.ค. 2016.