[1]
ภัชราภรณ์ ไชยรัตน์ ภ. ไ., ศรีแสนปาง ป., and ลิมปะวัฒนะ ป., “การประยุกต์ใช้รูปแบบการดูแลแนะนำในการสนับสนุนการจัดการ ด้วยตนเอง สำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังหลายโรค ในชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น Application of the Guided Care Model to Support Self Management of older Persons with Multimorbidity in a Community of”, J Nurs Healthc, vol. 33, no. 4, pp. 54–64, Feb. 2016.