[1]
สุวรรณรัตน์ พ., “การใช้อุปกรณ์ช่วยเดินในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน”, J Nurs Healthc, vol. 32, no. 3, pp. 86–92, Dec. 2014.