[1]
แถวโนนงิ้ว เ., นิลวรางกูร เ., จันทร์ขวาง อ., บุญกาพิมพ์ จ., และ จันที ก., “การดำเนินงานเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย”, J Nurs Healthc, ปี 32, ฉบับที่ 2, น. 97–106, ส.ค. 2014.