[1]
ศิลารัตน์ ม., ศรีจักรโคตร ิ., และ ศิลารัตน์ ศ., “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับจำนวนวันนอนโรงพยาบาลหลังผ่าตัด ของผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ Factors associated with postoperative length of hospital stay of older patients undergoing coronary artery bypass graft”, J Nurs Healthc, ปี 31, ฉบับที่ 3, น. 134–143, ม.ค. 2014.