[1]
ขำคม ไ., แสวงเจริญ ก., และ สิงหัษฐิต ม., “การทำจิตบำบัดประคับประคองแบบจิตพลวัตสำหรับผู้ป่วยจิตเภทที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (Psychodynamic Supportive Psychotherapy for Schizophrenia)”, J Nurs Healthc, ปี 27, ฉบับที่ 1, น. 62–71, พ.ค. 2012.