[1]
เจริญศรี พ., สารการ ว., และ ไชยรา บ., “การพัฒนารูปแบบการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรกในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ The Development of nursing model for Pregnant Women to Prevention of Early Postpartum Hemorrhage”, J Nurs Healthc, ปี 35, ฉบับที่ 3, น. 48–57, ต.ค. 2017.