รักษ์ปวงชน ว. (2013) “ผลกระทบของกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ต่อวิชาชีพพยาบาล”, Journal of Nursing and Health Care. Khon Kaen, Thailand, 29(1), pp. 5–11. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/5886 (Accessed: 29 November 2022).