ภัชราภรณ์ ไชยรัตน์ ภ. ไ., ศรีแสนปาง ป. and ลิมปะวัฒนะ ป. (2016) “การประยุกต์ใช้รูปแบบการดูแลแนะนำในการสนับสนุนการจัดการ ด้วยตนเอง สำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังหลายโรค ในชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น Application of the Guided Care Model to Support Self Management of older Persons with Multimorbidity in a Community of”, Journal of Nursing and Health Care. Khon Kaen, Thailand, 33(4), pp. 54–64. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/49005 (Accessed: 29 November 2022).