สุวรรณรัตน์ พ., ทวีวรรณกิจ ท., แก้วแสนเมือง ส., ศรีสิม ก., พลที ศ., มาทอ ล. and อมตฉายา ส. (2014) “การใช้อุปกรณ์ช่วยเดินในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน”, Journal of Nursing and Health Care. Khon Kaen, Thailand, 32(3), pp. 86–92. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/27570 (Accessed: 5 February 2023).