รักษ์ปวงชน วันเพ็ญ. 2013. “ผลกระทบของกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ต่อวิชาชีพพยาบาล”. Journal of Nursing and Health Care 29 (1). Khon Kaen, Thailand:5-11. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/5886.